Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Ledemaatjes.nl, de ledenadvertenties van Arts en Auto

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website Ledemaatjes.nl en alle diensten die via deze website worden aangeboden. waaronder de ledemaatjes die in Arts en Auto Magazine gepubliceerd worden.

I – Algemene informatie

1. Over Ledemaatjes.nl
Ledemaatjes.nl is de online advertentiesite van het tijdschrift Arts en Auto, waarop Leden van Vereniging VvAA (en hun gezinsleden) de mogelijkheid wordt geboden om particuliere advertenties met een niet-commercieel oogmerk op de website Ledemaatjes.nl en in het tijdschrift Arts en Auto te plaatsen.

Arts en Auto is het verenigingsblad van Vereniging VvAA. Vereniging VvAA is gevestigd aan de Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht. Vereniging VvAA heeft BTW-nummer NL004418244B07 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476209.

Door het bezoeken van Ledemaatjes.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Vereniging VvAA raadt iedereen die gebruik maakt van Ledemaatjes.nl aan deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Vereniging VvAA kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Vereniging VvAA zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy
In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website en in Arts en Auto Magazine (‘adverteerders’) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

3. Niet toegestaan gebruik
Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Vereniging VvAA daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven

Niet-leden - of leden die met roerend of onroerend goed meer willen opvallen -kunnen contact opnemen met Dock35 Media, 0314-355840, klaasjan@dock35media.nl.
zie ook: www.dock35media.nl

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Vereniging VvAA kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:

  1. Vereniging VvAA kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Ledemaatjes.nl.
  2. Vereniging VvAA kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaalde bedrag.

Vereniging VvAA behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren.

4. Geen garanties
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel-of typefouten.

5. Beperking aansprakelijkheid Vereniging VvAA
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

  1. gebruik van de diensten van Ledemaatjes.nl;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van Ledemaatjes.nl of delen daarvan;
  3. onjuiste informatie op Ledemaatjes.nl;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via Ledemaatjes.nl;
  5. wijzigingen in de diensten van Ledemaatjes.nl of wijzigingen in of op de website.

6. Wijziging van de diensten en de website
Vereniging VvAA kan de website Ledemaatjes.nl (of delen daarvan) en publicatie van Ledemaatjes in Arts en Auto Magazine te allen tijde wijzigen. Ook kunnen wij te allen tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

7. Klachtenregeling
Voor vragen en klachten over Ledemaatjes.nl en/of het melden van problemen met deze website kunt u contact opnemen via ledemaatjes@artsenauto.nl of bellen met 030 247 43 43.

 II – Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Ledemaatjes.nl is een advertentieplatform
Ledemaatjes.nl is een platform waarop een adverteerder advertenties kan plaatsen die worden gepubliceerd op de website Ledemaatjes.nl en in Arts en Auto Magazine. Bezoekers van de website en lezers van het Arts en Auto Magazine (‘gebruikers’) kunnen deze advertenties bekijken.

Het plaatsen van advertenties is voorbehouden aan leden van Vereniging VvAA en hun gezinsleden.

Vereniging VvAA is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website
Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.1 Opmaak
a. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet onderwerp of concrete groep onderwerpen worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gekochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld

d. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

e. Advertenties die in het magazine verschijnen, worden door de redactie van Arts en Auto ons geredigeerd en waar nodig aangepast aan de standaarden van Arts en Auto Magazine. Deze wijzigingen worden in de bevestiging voor publicatie voorgelegd aan de adverteerder.

2.2 Niet is toegestaan: 

a. Een advertentie te plaatsen met een commerciële achtergrond (alleen particuliere advertenties met een niet-commercieel oogmerk zijn toegestaan, ter beoordeling van de redactie).

b. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

c. Een advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of een bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen voor een product of dienst die rechtstreeks concurreert met een vergelijkbare dienst van VvAA Groep.

e. Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden met een medisch karakter (zoals medische behandelingen of farmaceutica)

f. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het onderwerp van de advertentie.

g. Het is niet toegestaan om een of meerdere websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

h. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.3 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerder en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van desbetreffende producten en/of diensten te kennen.

 

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1 Plaatsen advertentie

Het opgeven van een nieuw Ledemaatje gaat via de knop ‘Advertentie plaatsen’ rechtsboven op de website.

3.2 Totstandkoming advertentieovereenkomst
a. Na het klikken op de knop ‘Advertentie plaatsen’ verschijnt het invulformulier voor het plaatsen van een advertentie. Voor aanvullende uitleg of hulp bij het invullen, klik hier.

b. Klik na het invullen van alle gegevens onderaan het formulier op de knop ‘Voorbeeld bekijken’ om te zien hoe uw advertentie eruit ziet. Mocht u nog zaken willen veranderen, klik dan op ‘Bewerk advertentie’. Bent u tevreden, klik dan op ‘Plaatsen’ om verder te gaan.

c. Uw advertentie staat nu in een wachtrij om door Ledemaatjes.nl te worden beoordeeld. Hierbij wordt onder meer bekeken of de advertentie aan de gebruiksvoorwaarden van Ledemaatjes.nl voldoet, of de advertentie in de juiste rubriek is geplaatst, en of er nog tekstuele en/of andere aanpassingen (beeldmateriaal, links) gewenst zijn. Zodra de advertentie door Ledemaatjes.nl  is goedgekeurd, ontvangt de adverteerder een e-mail met een bevestiging en een betaallink.

d. Met betaling van de advertentiekosten via iDeal komt de advertentieovereenkomst tot stand en wordt de advertentie op de website geplaatst.

e. De adverteerder kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien met instemming van de adverteerder de nakoming van de advertentieovereenkomst door Ledemaatjes.nl onmiddellijk begint nadat de adverteerder de advertentie heeft geplaatst.

3.3 Plaatsingstermijn van de advertentie
Een goedgekeurde en betaalde advertentie blijft vanaf het moment van betaling vier weken (28 dagen) op Ledemaatjes.nl staan, mits adverteerder de advertentie niet zelf verwijderd.

Een goedgekeurde en betaalde advertentie wordt in de eerstvolgende editie van Arts en Auto Magazine geplaatst, waarbij de deadlinedatum voor de productie van het Magazine als peildatum geldt (deze datum ligt circa tweeënhalve week voor het verschijnen van het Magazine) De deadlinedata vindt u hier.

Wanneer de adverteerder de advertentie verwijdert voordat de deadlinedatum is verstreken (bijvoorbeeld omdat het aangeboden object al verkocht of verhuurd is), zal deze ook niet meer in het Magazine geplaatst worden. Wanneer de deadlinedatum op het moment van verwijdering al verstreken is, kan plaatsing van de advertentie in het Magazine niet meer worden geannuleerd, omdat deze dan al bij de drukker ligt.

 

4 Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid Vereniging VvAA.

4.1 Iedere gebruiker van Ledemaatjse.nl vrijwaart Vereniging VvAA voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

  • het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie
  • het gebruik van via een advertentie gekochte producten
  • het gebruik van via een advertentie aangeboden diensten.

 

5 Wijzigingen

Vereniging VvAA kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen.

 

6. Publicatie
6.1 Vereniging VvAA kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder meer in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van Arts en Auto en VvAA, of gedrukte media.

6.2 De opmaak van advertenties kan dusdanig aangepast worden dat de advertenties ook toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.

 

III Betalingen voor advertenties

1 Bij het kiezen van de rubriek wordt de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

2 De advertentie wordt pas geplaatst na betaling via iDeal.

3 Vereniging VvAA draagt 21% btw af op te in rekening gebrachte bedragen.